Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administrator
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest STUDIUM PRZESTRZENI – BIURO PROJEKTÓW REMIGIUSZ PAŁYGA

Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe uzyskano w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji praw i obowiązków związanych z zawartą umową oraz w związku z wypełnieniem obowiązków publicznoprawnych, w tym w szczególności obowiązkiem dokumentowania transakcji (np. wystawianie faktur VAT, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji VAT).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie informacji o tym na adresy wskazane w polu „Kontakt”.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?
Administrator wymaga podania danych osobowych, jakie są niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak jeśli nie zostaną podane wymagane dane osobowe, to Administrator nie będzie mógł wykonywać praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych
Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

  1. W odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. W odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych; zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  3. W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzenie prawidłowość tych danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale kontrahent nie będzie chciał, aby zostały usunięte; gdy dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  4. W odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z kontrahentem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Każdy, czyje dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:

  1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła osoba, której dane dotyczą,
  2. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Udostępnianie danych
Dane osobowe udostępniane są upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, w tym księgowym, profesjonalnym dostawcom i podwykonawcom.

Dane osobowe przekazywane są także innym podmiotom, jeśli zobowiązują do tego przepisy prawa (np. ZUS, Urzędy Skarbowe, organy ścigania).

Okres przechowywania danych
Dane osobowe, które przetwarzane są do jakichkolwiek celów, nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tych celów.

Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy przechowane są przez czas realizacji umowy, a także – po wykonaniu umowy – przez czas niezbędny na dochodzenia roszczeń lub obronę przed zgłoszonymi roszczeniami.

Ponadto dokumentacja archiwizowana jest przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa.

Przekazywanie dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przetwarzanie danych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Administrator nie planuje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). W przypadku jednak wdrożenia takich procesów, nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać sytuację osoby, której dane dotyczą.