Zobacz najczęściej zadawane pytania


 • Dlaczego warto wykonać badania gruntu?

  Projektowanie i wykonawstwo każdej budowli inżynierskiej wymaga rozwiązania następujących zagadnień:

  • Ustalenia warunków wodnogruntowych terenu budowy
  • Zapewnienia stateczności budowli
  • Właściwego wykonastwa robót fundamentowych i ziemnych

  Aby prawidłowo zaprojektować i wykonać budowlę należy wykonać badania mające na celu rozpoznanie budowy geologicznej i cech fizykomechanicznych gruntów podłoża, które są podstawą do do podjęcia dalszych kroków związanych z wykonaniem robót ziemnych lub wzmacniania/wymiany podłoża gruntowego.

 • Jakie są etapy wykonania badań geologicznych?
  • Konsultacje – podczas spotkania, rozmowy telefonicznej lub kontaktu mailowego odbywają się konsultacje, które mają celu dostosowanie zakresu badań pod konkretną inwestycję budowlaną
  • Badania terenowe – w skład badań mogą wchodzić w zależności od potrzeb:
   • wiercenia geotechniczne (ręczne, mechaniczne)
   • sondowania dynamiczne (sonda DPL, DPM, DPH, DPSH)
   • sondowania statyczne (CPT, CPTU)
   • badania nośności podłoża
   • pobór prób do badań laboratoryjnych
   • niwelacja terenu badań
   • pomiar zwierciadła wód gruntowych
  • Badania laboratoryjne – dzięki wykonaniu badań zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi normami branżowymi jesteśmy w stanie rzetelnie określić parametry fizyczno-mechaniczne gruntu potrzebne do bezpiecznego posadownia obiektów inżynierskich
  • Opracowanie wyników badań terenowych i laboratoryjnych oraz sporządzenie końcowej dokumentacji w postaci: opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • Kiedy wykonać badania gruntu?
  1. Przed zakupem działki budowlanej pod dom jednorodzinny – często „wymarzone działki” oferowane w atrakcyjnych cenach, z pięknym widokiem za oknem, mogą posiadać niekorzystne warunki gruntowo-wodne, które mają wpływ na znaczne zwiększenie kosztu realizacji budowy. Proste i jednorodne warunki gruntowo-wodne gwarantują niską cenę prac ziemnych i fundamentowych. Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie działki, oprócz lokalizacji i ceny należy wziąć pod uwagę wykonanie wstępnych badań geologicznych, które będą gwarancją uniknięcia dodatkowych kosztów i problemów związanych z budową. Niekorzystne warunki gruntowo-wodne, z którymi przyszło nam się spotkać to:
   • Płytko zalegające zwierciadło wód gruntowych, co wiązało się z podniesieniem terenu, koniecznością odwodnienia wykopu fundamentowego, zastosowaniem ciężkiej izolacji przeciwwilgociowej, rezygnacji z wykonania piwnicy.
   • Występowanie nienośnych gruntów organicznych (torfy, gytie, namuły, kreda jeziorna) – co wiązało z koniecznością wymiany gruntu, wzmocnienia gruntu lub też posadowienia budynku na studniach.
   • Występowanie miękkoplastycznych gruntów spoistych – co wiązało się z wymianą gruntu, wzmocnieniem gruntu lub fundamentów, zastosowaniem zbrojonej płyty fundamentowej lub posadowieniem pośrednim budynku.
   • Występowanie gruntów słaboprzepuszczalnych – co wiązało się z wykonaniem drenażu działki. W przypadku wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, z brakiem możliwości odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu.
   • Występowanie zjawisk osuwiskowych – co wiązało się z realnym zagrożeniem zdrowia i życia poprzez osunięcie się budynku.
   • Ponadto w naszej karierze spotkaliśmy się z działkami budowlanymi, na których występowały zasypane wyrobiska z odpadami komunalnymi, wyrobiska, w których znajdował odpady pobudowalne, gruz czy nawet zużyte opony.
  2. Przed rozpoczęciem budowy – szczegółowe rozpoznanie warunków gruntowo wodnych
  3. Na etapie wykonywania robót ziemnych – kontrola poprawności realizacji robót budowlanych, badania uzupełniające
  4. Na etapie powykonawczym (badania sprawdzające, ekspertyzy dotyczące przyczyn awarii, osunięć skarp lub katastrof budowlanych)
 • Jakie korzyści płyną z wykonania badań geologicznych?
  • Dzięki wstępnym badaniom geotechnicznym można podjąć decyzję o przydatności danej działki pod inwestycję budowlaną, można opracować koncepcję zagospodarowania terenu na danej działce bez konieczności wykonywania dodatkowych robót ziemnych i wzmacniania fundamentów, również dzięki badaniom można podjąć decyzję o optymalnej lokalizacji obiektów na działce.
  • Badania gruntu pomogą z wyprzedzeniem oszacować całkowite koszty inwestycji oraz przewidzieć dodatkowe koszty związane z wymianą gruntu, posadowieniem pośrednim budynku, wzmacnianiem fundamentów czy wykonaniu drenażu.
  • Wykonanie badań informuje inwestora o warunkach gruntowo-wodnych oraz parametrach fizykomechanicznych gruntu przed podjęciem jakichkolwiek decyzji o zakupie i podjęciu budowy pozwala to zaoszczędzić czas oraz nerwy.
  • W wyniku wstępnych badań geotechnicznych można zweryfikować pozorną atrakcyjność działki budowlanej
  • W przypadku występowania niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych można podjąć decyzję o rezygnacji z zakupu lub negocjacji ceny.
  • Pełna znajomość budowy geologicznej gwarantuje bezpieczne wykonanie robót ziemnych oraz bezpieczne posadowienie obiektu budowlanego
 • Jaki jest koszt wykonania badań geologicznych?

  Koszt badań geotechnicznych jest niewielki, w porównaniu z kosztami realizacji całej inwestycji, a ich znaczenie kluczowe dla bezpiecznego funkcjonowania każdego obiektu  budowlanego.

 • Jakie są obowiązujące przepisy prawa dotyczące wykonania i opracowania badań geologicznych?

  W polskim prawie istnieją trzy podstawowe akty prawne regulujące wykonywanie badań oraz sporządzenie opracowań geologicznych dla potrzeb budownictwa:

  1. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163/2011, poz. 981),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288/2011, poz. 1696),
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 poz. 463).